پاسخگویی تلفنی بخش کنسولی پکن
از دوشنبه الی جمعه
از ساعت 14:00 الی 16:00
پذیرش مراجعین محترم بخش کنسولی پکن
از دوشنبه الی جمعه
از ساعت 9:00 الی 12:30
ساعت کاری سفارت پکن
از دوشنبه الی جمعه
از ساعت 9:00 الی 17:30

گالری فیلم