مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (میخک)

جهت استفاده از خدمات کنسولی مانند فرم ها، قوانین و دستورالعمل های مربوطه شما می توانید از سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (میخک) استفاده نمایید.

سامانه میخک